CASC: Công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 13/04/2021, Hội đồng quản trị CASC đã ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể:

  1. Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 13/04/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Như Tình kể từ ngày 14/04/2021.
  2. Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 13/04/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn An kể từ ngày 14/04/2021.

Trân trọng!

CASC

 


Các tin liên quan:
 
Top