CASC: Thông báo chốt danh sách người sở hữu Trái phiếu BOND.GDS.2020 để thanh toán lãi Kỳ thứ hai

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH TRÁI PHIẾU BOND.GDS.2020 - KỲ THANH TOÁN LÃI THỨ HAI.

Công Ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô xin thông báo đến Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu BOND.GDS.2020 như sau :

 1. Thông tin Trái Phiếu:
  1. Tổ Chức Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngôi Sao Gia Định.
  1. Tên Trái Phiếu: BOND.GDS.2020
  1. Kỳ hạn: 24 tháng.
  1. Mệnh giá Trái Phiếu: 1,000,000 đồng/Trái Phiếu.
  1. Ngày Phát Hành: 10 tháng 11 năm 2020.
  1. Ngày Đáo Hạn: 10 tháng 11 năm 2022.
 1. Thông tin về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu và Ngày Thanh Toán Lãi:
  1. Ngày chốt danh sách/Ngày Đăng Ký Cuối Cùng: 16:00 ngày 22 tháng 04 năm 2021.
  1. Mục đích chốt danh sách: Thanh toán lãi kỳ thứ hai của Trái Phiếu nêu trên.
  1. Kỳ Tính Lãi thứ hai: Là giai đoạn từ ngày 10/02/2021 đến (nhưng không bao gồm) ngày 10/05/2021.
  1. Lãi suất áp dụng: 11 %/năm.
  1. Ngày Thanh Toán Lãi kỳ thứ hai: 10 tháng 05 năm 2021.

 


Các tin liên quan:
 
Top